สมาชิกเข้าสู่ระบบ

นางสาวพรรณทิพย์ ยอดวิเศษบวร

 

นางสาวพรรณทิพย์ ยอดวิเศษบวร

ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย 

ประสพการณ์ 40 ปี

อดีตประธานชมรมทนายความสตรี (หลายสมัย)

อดีตกรรมการสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นทนายความ

กรรมการสอบคดีมารยาททนายความ สภาทนายความ       

โทร 081 424-2169 

084 434 6462 puntip1955@hotmail.com

 

ประสบการณ์และการทำงาน

• ทนายความอาวุโสประจำสำนักกฏหมายเดอะเคส     

• เจ้าของสำนักกฎหมายทิพย์บวรลอร์เฟิร์ม

• ที่ปรึกษากฎหมายบริษัทเอกชนหลายบริษัท

• อดีตกรรมการผู้จัดการบริษัทสำนักกฎหมายเดอะไพร์ม จำกัด 

• อดีตทนายความอาวุโสประจำสำนักงานทนายความไพบูลย์ จันทรมงคล และเพื่อน  

• อดีตอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยเอกชน  

• อดีตผู้จัดการแผนกที่ปรึกษากฎหมายด้านการลงทุน บจก. ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด (Thailand Elite) 

• อดีตอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

• อดีตกรรมการสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายในพระบรมราชินูปถัมภ์

• อดีตสมาชิกสภาเขต 2 สมัย และ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 2 สมัย

• อดีตประธาน, รองประธาน และกรรมการร่างกฎหมาย กรรมการพิจารณางบประมาณ  สภากรุงเทพมหานคร

• อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

• อดีตคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  /  คณะทำงานด้านกฎหมายของรัฐมนตรีช่วยสาธารณะสุข

• อดีตที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของคณะกรรมาธิการ สวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร

 

การศึกษา

• รัฐประสานศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) สาขาการจัดการภาครัฐ

• นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

• ประกาศนียบัตรนักกฎหมายปกครอง (สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งนิติบัณฑิตสภา)

• วุฒิบัตรการดำเนินคดีของเยาวชนและครอบครัว (ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง)

• ประกาศนียบัตรการปรับระบบราชการ เพื่อบริการประชาชน (จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย)

- หลักสูตร Reengineering จาก The University of California, Berkeley และ UCLA 

• ประกาศนียบัตรการจัดการมหานคร (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

• ประกาศนียบัตรการปกครองส่วนท้องถิ่น จากสถาบันพระปกเกล้า และจากวิทยาลัยการปกครอง

• วุฒิบัตรการอบรมหลักสูตร Notary Public Training Course สภาทนายความ

• วุฒิบัตรการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 (มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา)

• ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูง (สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร)

• ประกาศนียบัตรนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง (กรมประชาสัมพันธ์)

• อบรมเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ เรื่องแหล่งกำเนิดของสินค้า (ศาลทรัพย์สินทางปัญญา)

• Cambridge Business English Course 2 Programs (Vanwest College Canada)