สมาชิกเข้าสู่ระบบ

ทายาทโดยธรรมซึ่งมีสิทธิได้รับมรดก ได้แก่ใครบ้าง

 

ทายาทโดยชอบธรรมซึ่งมีสิทธิได้รับมรดกได้แก่ 

          1. ผู้สืบสันดาน คือ ลูก หลาน เหลน ลื้อ

          2. บิดามารดา

          3. พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน

          4. พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน

          5. ปู่ ย่า ตา ยาย

          6. ลุง ป้า น้า อา 

          7. คู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย