สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ สำนักงาน ทิพย์บวรลอร์เฟริ์ม เป็นสำนักงานที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจในการให้คำปรึกษาอรรถคดีทางด้านคดีมรดก รับว่าความในคดีมรดก บริหารงานโดย นางสาวพรรณทิพย์ ยอดวิเศษบวร ( ศุภวรรณ ยอดวิเศษ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนายความมานานมากกว่า 30 ปี มากด้วยประสบการณ์ทางด้านการว่าความในทุก ๆ คดีไม่วาจะเป็นคดีความด้านคดีแพ่ง ด้านคดีอาญา ฯลฯ โดยเฉพาะคดีแพ่งที่เกี่ยวกับคดีมรดกมีความชำนาญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าคดีความทางด้านอื่น ๆ คดีความด้านมรดกแม้จะมีความยุ่งยากแต่เราสามารถแก้ปัญหาให้ท่านได้
หากท่านมีปัญหาทางด้านคดีมรดกต้องการคำปรึกษา ท่านสามารถติดต่อกับ ทนายพรรณทิพย์ ยอดวิเศษบวร ได้โดยตรงหลายช่องทาง อาทิเช่น
1.โทรศัพท์เคลื่อนที่ 084-434-6462 , 081-424-2169
2. อีเมล์แอสเดส : Tipborvorn@gmail.com , Tipborvorn@yahoo.com
มรดกคืออะไร?
มรดกคืออะไร?

ทายาทโดยธรรมซึ่งมีสิทธิได้รับมรดก ได้แก่ใครบ้าง
ทายาทโดยธรรมซึ่งมีสิทธิได้รับมรดก ได้แก่ใครบ้าง

การแบ่งทรัพย์มรดกระหว่างทายาทโดยธรรมในลำดับและชั้นต่าง ๆ
การแบ่งทรัพย์มรดกระหว่างทายาทโดยธรรมในลำดับและชั้นต่าง ๆ

พินัยกรรมมีกี่ประเภท
พินัยกรรมมีกี่ประเภท

 ฎีกาที่ 1491/2523
ภรรยาไม่ได้จดทะเบียนอยู่กินฉันท์สามีภรรยาเป็นผู้จัดการมรดกได้หรือไม่?
 ฎีกาที่ 4892/2536
ทายาทที่จะร้องจัดตั้งมรดกคือใครบ้าง?
 ฎีกาที่ 3381/2549
พินัยกรรมกำหนดยกเงินสดให้แก่ผู้รับพินัยกรรมไม่ได้กำหนดจำนวนมากหรือน้อยเท่าใด เป็นโมฆะหรือไม่?
 ฎีกาที่ 2510/2551
ข้อความในพินัยกรรมกำหนดให้ผู้รับพินัยกรรมสามารถยกทรัพย์สินให้แก่บุคคลอื่นถือเป็นโมฆะหรือไม่?